فصل 5 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

[vc_empty_space]

ایران بعد از اسلام

[vc_empty_space height=”20px”]

درس 19 - ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

[vc_empty_space]

فیلم های آموزشی

[vc_empty_space]

[vc_empty_space][vc_empty_space]

درس 20 - وزیران کاردان ، شهرهای آباد

[vc_empty_space]

فیلم های آموزشی

[vc_empty_space]
[vc_empty_space][vc_empty_space]

درس 21- کشور گشایان بی رحم

[vc_empty_space]

فیلم های آموزشی

[vc_empty_space]
[vc_empty_space][vc_empty_space]

تکالیف

[vc_empty_space]
[vc_empty_space][vc_empty_space]

محتواهای جانبی

[vc_empty_space]
[vc_empty_space]

درس 22 - بازسازی ویرانه ها

[vc_empty_space]

فیلم های آموزشی

[vc_empty_space]

[vc_empty_space][vc_empty_space]

تکالیف

[vc_empty_space]

[vc_empty_space][vc_empty_space]

محتواهای جانبی

[vc_empty_space]