فصل 1 درس آفرینش فارسی پنجم

[vc_empty_space]

آفرینش

[vc_empty_space height=”20px”]

شعر ابتدای کتاب و فهرست

[vc_empty_space]

فیلم های آموزشی

[vc_empty_space]
[vc_empty_space]
[vc_empty_space]

تدریس آقای سمیعی 

[vc_empty_space]
[vc_empty_space][vc_empty_space]

تکالیف

[vc_empty_space]
[vc_empty_space][vc_empty_space][vc_empty_space]

محتواهای جانبی

[vc_empty_space]
[vc_empty_space][vc_empty_space]