دوره های آشنایی با روش مدرسه آیات

همان طور که احتمالاً می دانید، مدارس آیات رویکردی متفاوت از آموزش قرآن و دروس دبستان هستند. همراه با یک نظام جامع تربیت محور