آزمون جامع پنجم

خوش آمدید به آزمون آزمون جامع پایه پنجم

نام و نام خانوادگی

1- ساعت شروع زنگ اول مدرسه ای 7:30 صبح بود. اگر مدت زمان یک زنگ 50 باشد، زنگ تفریح اول چه ساعتی خواهد بود.

2- حاصل عبارت زیر را به دست آورید.


5 تا ده هزارتایی + 3 تا هزارتایی + 12 تا صدتایی + 10 تا ده تایی

8- مجموع سن اکبر و اصغر 35 سال است، اگر نسبت اصغر علی به اکبر 2 به 5 باشد، اصغر چند سال دارد؟


الف) 10 سالo         ب) 15 سالo        ج) 20 سال o              د) 25 سالo

9- اگر دو زاویه داخلی یک مثلث 63 درجه و 47 درجه باشد، زاویه سوم چقدر است؟


الف) 90 درجه o          ب) 10 درجهo              ج) 80 درجه o               د)70 درجهo

10- زوایه "ب" در شکل روبه رو چقدر است؟

الف) 50 درجه o             ب) 60درجهo             ج) 70 درجه o               د) 80 درجهo

12- 96027 سانتی متر چند متر و چند سانتی متر است؟


الف)96 متر و 27 سانتی متیo                       ب) 96 متر و 127 سانتی متر  o


ج) 960 مترo                                                 د) 960 متر و 27 سانتی مترo

16- معنی کلمه های بحر و بّر به ترتیب عبارتند از .............................

17- کدام یک از گزینه های زیر جزء آفریده های ساکت خداوند نیست؟

18- کدام مصراع بعد از " برگ برگ گل به رقص باد ریخت" می آید؟

19- معنی واژه "تنومند" کدام گزینه است؟

20- درس بازرگانان و پسران برگرفته از چه کتابی است؟

21- معنای کدام واژه نادرست است؟

22- در کدام گزینه غلط املایی آمده است؟

23- کدام گروه از واژه های زیر، هم خانواده اند.

24- معنای کدام واژه از نظر املایی نادرست است؟

25- ضرب المثل "درخت گردکان به این بزرگی، درخت خربزه ...... اکبر" با مفهوم کدام ضرب المثل ارتباط دارد؟

26- کسی که آن را به چیزی شباهت می دهیم، چه نام دارد؟

27- در بیت ( بهرام که گور می گرفتی همه عمر*** دیدی که چگونه گور بهرام گرفت) چه آرایه ای به کار ر فته است.

28- سردار دلاور و میهن دوست ایرانی که همراه سربازانش در مقابل سپاه اسکندر ایستادگی کردند؟

29- ضرب الثل زیر با کدام واژه کامل می شود.


نوش دارو بعد از ................................. سهراب

30- معنی واژه "اهتزاز" کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

31- حریم شخصی یعنی چه؟

32- با ترس هایمان چه کنیم؟

33- همدلی یعنی: ..............................

34- ...................... یعنی گروهی از افراد که برای انجام دادن کاری با یکدیگر مشورت می کندد

35-  ..................... مهمترین منبع آب شیرین هستند و نقش مهمی در زندگی ما دارند.

36- نواحی پراکندگی جمعیت ایران را نام ببرید.

37- مهم ترین صنایع مادر در ایران:

38- به وسایلی که مردم و کالاها را جابه جا می کنند وسایل ......................... می گویند.

39- فایده ی حمل و نقل آبی چیست؟

40- قوای سه گانه حکومت را نام ببرید.

41- کدام کشورها در شمال ایران قرار دارند؟

42- کدام حرکت زمین است که 365 روز طول می کشد یک دور انجام شود؟

43- نام سه اقیانوس جهان را بیان کنید.

44- رویدادهای تاریخی زیر کدام به ترتیب زمانی از دست به چپ نوشته شده اند؟

45- به سفر پیامبر میراز مکه به مدینه ........................ می گویند.

46- کدام گزینه به یک تغییر فیزیکی اشاره می کند؟

47- وسیله های کدام گزینه همگی نور را تجزیه می کنند؟

48- برای تجزیه نور و جمع کردن نور در یک نقطه به ترتیب ازچه وسایلی استفاده می شود؟

49- از کدام جاندار فسیل بهتری تشکیل می شود؟

50- در مفصل، بین استخوان­ها ........................... وجود دارد.

51- فرمانده بدن ............................... است.

52- در پشت مردمک ............................. قرار دارد.

53- کدام توصیه برای محافظت از گوش اشتباه است؟

54- شیرینی کدامیک از مواد غذایی زیر را سریعتر می فهمید؟

55- در کدام گزینه تکیه گاه بین جسم و نیرو است؟

56- در کدام گروه از گوِه استفاده شده است؟

57- کدام عامل سبب فرسایش خاک نمی شود؟

58- گیاهان در شب انرژی مورد نیاز برای زنده ماندن خود را چگونه تأمین می کنند؟

59- کدام قسمت گیاه رابط بین ریشه و برگ است؟

60- در کدام گیاه وظیفه­ ی غذا سازی به عهده برگ نیست؟نام آزمون نام شرکت کننده درصد جمع امتیازها رتبه
چالش شماره 3 صراطمحمّد طاها زراعتکار001
چالش شماره 3 صراطسیدعلی کاظم پور001
چالش شماره 3 صراطامیرحسین اسگندری001
چالش شماره 3 صراطامیرعلی نعمتی001
چالش شماره 3 صراطمحمد حسین نقابی001
چالش شماره 3 صراط 001
چالش شماره 3 صراطمحمدمهدی باقری001
چالش شماره 3 صراطیاسین سبزی کاریان001
چالش شماره 3 صراطامیر عباس اریایی001
چالش شماره 3 صراطمحمدهادی عبدی001
چالش شماره 3 صراطReza Khanmohamadi001
چالش شماره 3 صراطمحمد حسین شرکت معصوم001

دبستان قرآنی آیات

دبستان و پیش دبستان قرآنی آیات با رویکرد کلی تعلیم و تربیت قرآنی,در سال 95 تاسیس گردیده و مهمترین ویژگی این دبستان نگاهی متفاوت برمحتوای آموزشی با توجه به جنبه های رشدی دانش آموزان بوده و تولید محتوای قرآنی تماما توسط تیم پژوهشی کارآمد و با تجربه, با نظارت مستقیم مدیریت دبستان "دکتر محمد زاده" صورت می پذیرد.

              

دسته ها

تماس با ما

021-33442003
021-33443060
021-33515375

تهران(منطقه۱۲)_خیابان ۱۷ شهریور – بلوار قیام مفرد عادل – پلاک 2
    0
    سبد خرید
    سبد خرید شما خالی استبرگشت به فروشگاه