آزمون جامع پایه سوم

خوش آمدید به آزمون آزمون پایه سوم

نام و نام خانوادگی

1- در جای خالی چه علامتی باید قرار بگیرد؟ همه ی ما منتظر ظهور سبز امام زمان ( .....) هستیم.

2- کدام گزینه جمع "بیننده" می باشد؟

3- کدام گزینه هم معنی با "زمزمه" نیست؟

4- کدام واژه با بقیه متفاوت است؟

5- جمله ی ناقص را مشخص کنید.

6- کدام گزینه متفاوت است؟


الف) زود # دیر           ب) دور # نزدیک            ج) عزیز# عزّت        د) ناراحت# راحت

8- مفعول جمله ی مقابل کدام گزینه است؟ " زهرا آب را ریخت"


الف) را            ب) ریخت                   ج) آب                  د) زهرا  

9- کدام گزینه هم خانواده ی کتاب نیست؟


الف) کتیرا           ب) کُتُب                  ج) کتیبه                         د) مکتوب

10- کدام کلمه از ترکیب یک کلمه با "ستان" ساخته شده است؟


الف) دستان                  ب) داستان               ج) دبستان                  د) دبیرستان

11-  املای کدام گزینه صحیح نمی باشد؟


الف) خواب گزار         ب) خوارکن                    ج) سماط                د) سپاس گزار

12- کدام کلمه جمع نیست؟


الف) آثار                      ب) نوجوان                 ج) اُمرا                   د) تحصیلات

13- املای کدام گروه از کلمات صحیح نیست؟


الف) آغوش - حافظ - فردوسی                                   ج) فریبا - زرخیز - زادگاه


ب) نحراسیم - صبور - طمع                                       د) حریص - رونق - خلیج  

14- کدام گزینه فعل مناسبی برای کلمه ی "همه" می باشد؟


الف) رفتند                   ب) رفتی                     ج) می رود                      د) رفت  

15- کدام گزینه هم معنی کلمه ی " نخست " نیست؟


الف) اول               ب) ابتدا                     ج) آغاز                      د) نسخه

16- کدام گزینه علت افزایش تعداد اعضای خانواده است؟


الف) مهاجرت           ب) تولّد               ج) مهمان آمدن              د) ازدواج  

17- شجره نامه یعنی:


الف) درخت دوستی     ب) درخت شادی       ج) درخت خانوادگی     د) خانواده کوچک

18- تقسیم کار یعنی:
الف) هر روز یکی از اعضا غذا را بپزد          ج) هر کس متناسب با توانش کاری انجام دهد
ب) هر روز یکی از اعضا خانه را نظافت کند    د) همه موارد صحیح است

19- کدام گزینه نتیجه رعایت مقرّرات نیست؟


الف) احترام به دیگران             ب) ایجاد نظم      ج) هرج و مرج              د) آرامش

20- شغل من چیست؟ "من در کارخانه برای لباس های شما پارچه می بافم"


الف) پارچه فروش       ب) کارگر کارخانه ی نساجی      ج) لباس فروش       د) خیاط

21-  کدام گروه از شغل ها همگی تولیدی است؟


الف) بنّا - خیاط - نجّار                                        ب) معلم - نانوا - آتش نشان


ج) نجار - پلیس - خلبان                                      د) رفتگر - خیاط - راننده ی تاکسی

22- کدام گزینه تعریف مناسبی برای درآمد است؟


الف) پولی که برای مخارج خانواده مصرف می شود.              
  ب) پولی که از راه کارکردن به دست می آید.


ج) پولی که پس انداز می شود                                               
 د) هر پولی که از هر راهی به دست می آید.

23- تعمیرکار و راننده ی لوکومتیو به ترتیب جزو کدام یک از گروه های شغلی می باشند؟


الف) خدمتی - خدمتی ب) خدمتی - تولیدی   ج) تولیدی - خدمتی     د) تولیدی - تولیدی

24- پنبه و پشم به ترتیب جزو کدام یک از منابع طبیعی می باشند؟


الف) کشاورزی - دامپروری     ب) جانوران - گیاهان
ج) خاک - آب                         د) گیاهان - جانوران

25- ماده ی اولیه کدام یک از موارد زیر برای تولید به کارخانه ی چوب بری منتقل می شود.


الف) دستمال کاغذی                ب) دوچرخه           ج) قابلمه              د) مواد شوینده

26- ماده ی اولیه کدام یک از وسایل برای تولید به کارخانه ی پتروشیمی منتقل نمی شود؟


الف) لاسیتک                             ب) مواد شوینده                     
ج) قابلمه                                  د) اسباب بازی

27- با توجه به آیه­ی "اسراف نکنید، که خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد."   خداوند در قرآن انسان ها را از چه کاری منع کرده است؟
الف) زیاده روی              ب) صرفه جویی              ج) پس انداز              د) قناعت

28- معنی صرفه جویی در کدام گزینه دیده می شود؟


الف) کم مصرف کردن                                                 ب) درست مصرف کردن        


ج) زیاد مصرف کردن                                                  د) بیش از نیاز مصرف کردن .

29- کدام یک از زباله ها قابل بازیافت است؟


الف) پوست سیب                     ب) تفاله ی چای          
د) جعبه ی تخم مرغ                د) غذاهای فاسد شده

30- با توجه به شعر زیر، کدام نیاز ما در خانه برطرف می شود؟


می رسم خسته در باد و باران                         با کلاه و کت و کیف چرمی


خانه آغوش خود را به رویم                               می گشاید همیشه به گرمی


 


الف) نیاز به استراحت                     ب) نیاز به عادت    
ج) نیاز به گفت و گو                        د) نیاز به دور هم بودن

31- کدام تساوی نادرست است؟


الف) 5×6 = 5+5+5+5+5+5 o                                            
ب) 4 ×9 = 4+4+4+4+4+4+4+4+4 o


ج) 2×10= 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 o                         
  د) 7×8 = 8+8+8+8+8+8+8+8 o

32- محور زیر نشان دهنده ی کدام یک از تساوی های زیر است؟


الف) 5 × 4 = 4 × 5                     
ب) 3×5 = 5×3                  
ج) 6 ×5 = 5 ×6                 
د) 5×5=5×5

33- حاصل کدام گزینه با ( 8 × 7) برابر نیست؟


الف) ( 8×4) + (8×3)                                                  ج) (8×4) + (8×2) + (8×1)  


ب) (8 × 6 ) + ( 8 × 1)                                               د) (8×4) + (8 × 4)  

34- علی روزی 7 آیه قرآن می خواند، او در دو هفته چند آیه قرآن می خواند؟


الف) 49                          ب) 98                    ج) 141                  د) 112  

35-  تقسیم مربوط به محور مقابل کدام است؟


الف) 2 = 8 ÷ 18                 
ب) 6 = 3 ÷ 18                   
ج) 3 = 6 ÷ 18                  
د) 2= 9 ÷ 18

36- رضا 9 کتاب دارد. کتاب های محمد از 2 برابر کتاب های رضا 7 تا کمتر است. محمد چندتا  کتاب دارد؟


الف) 18                                   ب) 25              ج) 11                          د)14  

37- قسمت مشخص شده در الگوی روبرو کدام عدد می باشد؟

..؟.. و ..... و 34 و 23 و 12 و 1


 

38- می خواهیم برای 42 دانش آموز در اردوگاه چادر بزنیم چند چادر 7 نفره باید بزنیم.


 

39- 1/3 را چه می نامند؟

40- کدام یک از شکل های زیر مربوط به تساوی روبرو می شود؟

41- با رقم های 0 و 2 و 7 و 8 بزرگترین و کوچکترین عدد چهاررقمی را می نویسیم، اختلاف این دو عدد چه قدر است؟
الف) 6462                  ب) 6664                     ج) 6642              د) 1798

42- یک باغ 4835 درخت گیلاس دارد، اگر تعداد درخت های هلو 1750 تا کمتر از درخت گیلاس باشد، این باغ روی هم چند درخت هلو و گیلاس دارد؟
الف)3085               ب) 7585                   ج)  9875                    د) 7920  

43- حسین 6 دسته گل 4 تایی و علی 9 دسته گل 5 تایی خریدند. این دو نفر روی هم چند گل دارند.

44- در جاهای خالی کدام عدد را قرار دهیم تا تساوی برقرار شود؟     
                                                                    (4×..... )+ (3×8)=(7×8)


الف) 4                           ب) 7                           ج) 3                د)8   

45- ایلیا 9 بسته شکلات 4 تایی دارد اگه همه ی شکلات ها را بین 6 نفر تقسیم کند به هر نفر چند شکلات رسیده است؟

46) حبوبات با کدام مورد در یک گروه قرار می گیرد؟

47- کدام مرحله بعد از جمع آوری اطلاعات انجام می شود؟

48- گروه ویتامین ها چه فایده ای برای بدن دارد؟

49- به مواردی که از خود شکل ثابتی ندارند و به شکل ظرفی که در آن ریخته می شوند در می آیند .................. می گویند.

50- گازی که برای روشن کردن اجاق استفاده می شود گاز ............. نام دارد.

51- تشکیل قطرات آب روی شیشه یا پارچ آب چه نوع تغییری می باشد

52- واحدهای حجم ................. و ...................... هستند.

53- آب در ماسه نرم ..................... و در خاک رس ................ فرو می رود.

54- ویژگی روبرو مربوط به کدام آینه می شود (اگر جسم دور باشد کوچکتر و برعکس نشان می دهد.)

55- هر چه فاصله ی تکیه گاه از جسم ...................... باشد نیروی بشتری نیاز است.

56- در بازی الاکلنگ پدری که وزنش سنگین تر از پسرش است چطور می توانند با هم بازی کنند؟

57- وقتی دو سر آهن ربا یکدیگر را جذب یا دفع می کنند بین آن ها نیروی ..................... وجود دارد؟

58- تغییر شکل اجسام مربوط به کدام گزینه می باشد؟

59- کدام گزینه علت رنگی دیدن اجسام است؟

60- آب هایی که خود به خود به سطح زمین راه پیدا می کنند را ..................... می نامند.نام آزمون نام شرکت کننده درصد جمع امتیازها رتبه
آزمون جامع پایه چهارم 2602
آزمون جامع پایه چهارم 202نام آزمون نام شرکت کننده درصد جمع امتیازها رتبه
آزمون جامع پایه ششم 801
آزمون جامع پایه ششم 002نام آزمون نام شرکت کننده درصد جمع امتیازها رتبهنام آزمون نام شرکت کننده درصد جمع امتیازها رتبه
آزمون جامع پایه دوم  6001نام آزمون نام شرکت کننده درصد جمع امتیازها رتبه
آزمون پایه سوم 8404
آزمون پایه سوم 3804
آزمون پایه سوم 1304
آزمون پایه سوم 504نام آزمون نام شرکت کننده درصد جمع امتیازها رتبه
چالش شماره 1 صراطمحمدطاها ملکی پور8501
چالش شماره 1 صراطمحمد حسین شرکت معصوم8501
چالش شماره 1 صراطامیرعلی نعمتی8501
چالش شماره 1 صراطمهدی شرافت8501
چالش شماره 1 صراطمحمدطه یوسفی8501
چالش شماره 1 صراطبنیامین حسینی8501
چالش شماره 1 صراطامیر علی آبیاری8501
چالش شماره 1 صراطمحمدحسین ياراحمدي8501
چالش شماره 1 صراطمحمد رضا سعیدنژاد8501
چالش شماره 1 صراطمحمد حسن فولادزاده8501
چالش شماره 1 صراطعرفان جدائی اصل8501
چالش شماره 1 صراطالیاس آلنگ8501
چالش شماره 1 صراطمحمدجواد روحی8501
چالش شماره 1 صراطمحمدرضا سازگار8501
چالش شماره 1 صراطمحمد طاها فلاح8501
چالش شماره 1 صراطمحمدعلی نوراللهی8501
چالش شماره 1 صراطامیر حسن آریایی8501
چالش شماره 1 صراطحسین رامین کیا8501
چالش شماره 1 صراطمحمد جواد گلپور چمرکوهی8501
چالش شماره 1 صراطبنیامین امینی8501
چالش شماره 1 صراطmohamadparsa shumali8501
چالش شماره 1 صراطReza Khanmohamadi8501
چالش شماره 1 صراطمحمّد طاها زراعتکار8501
چالش شماره 1 صراطmohammad Taha karami8002
چالش شماره 1 صراطسیدعلی کاظم پور8002
چالش شماره 1 صراطسید عماد الدین حسیتی لواسانی8002
چالش شماره 1 صراطمحمدحسین فاتحب8002
چالش شماره 1 صراطMohamad Shyrazy8002
چالش شماره 1 صراطامیرطاها ناظری8002
چالش شماره 1 صراطمحمدرضا مسعودی8002
چالش شماره 1 صراطمحمد جواد جهان بخش8002
چالش شماره 1 صراطمحمد سهیل تنها8002
چالش شماره 1 صراطAli Sahani8002
چالش شماره 1 صراطمیعاد خوش نیت8002
چالش شماره 1 صراطمحمدمهدی باقری8002
چالش شماره 1 صراطیاسین سبزی کاریان8002
چالش شماره 1 صراطامیر عباس میثمی8002
چالش شماره 1 صراطامیرعلی منشی زاده8002
چالش شماره 1 صراطامیرحسین اسگندری7503
چالش شماره 1 صراطمحمد مهدی محرر خوانساری7503
چالش شماره 1 صراطمحمد مهدی نیکزاد7503
چالش شماره 1 صراطمحمد شیرازی7503
چالش شماره 1 صراطعلیرضا دژکام7503
چالش شماره 1 صراطمحمد صادق میر ابراهیمم7503
چالش شماره 1 صراطمحمد حسن اشکانی7503
چالش شماره 1 صراطMahdiyar Ashrafi7503
چالش شماره 1 صراطMohamadmohsen farahani7503
چالش شماره 1 صراطسیدسبحان طبائی7004
چالش شماره 1 صراطمحمد رمضانی7004
چالش شماره 1 صراطمحمد سهیل تنها7004
چالش شماره 1 صراطیاسین نامنی7004
چالش شماره 1 صراطعلی حسینی لواسانی6505
چالش شماره 1 صراطحیدر اکبری6505
چالش شماره 1 صراطامیر عباس اریایی6505
چالش شماره 1 صراطمحمدعلی دیانت مقدم6006
چالش شماره 1 صراطامیرحسین فصیحی دستجردی6006
چالش شماره 1 صراطمحمدهادی عبدی6006
چالش شماره 1 صراطمحمد حسین نقابی6006
چالش شماره 1 صراطامیررضا نورزاده4507نام آزمون نام شرکت کننده درصد جمع امتیازها رتبه
آزمون صراط 1علی عابدی1501
آزمون صراط 1صادق محمدی502
آزمون صراط 1 003نام آزمون نام شرکت کننده درصد جمع امتیازها رتبهنام آزمون نام شرکت کننده درصد جمع امتیازها رتبه
چالش شماره 2 صراطامیرحسین اسگندری10001
چالش شماره 2 صراطمحمدرضا مسعودی10001
چالش شماره 2 صراطmohamadparsa shumali10001
چالش شماره 2 صراطامیر عباس میثمی10001
چالش شماره 2 صراطمحمد جواد جهان بخش10001
چالش شماره 2 صراطReza Khanmohamadi10001
چالش شماره 2 صراطمحمّد طاها زراعتکار9502
چالش شماره 2 صراطمحمدطه یوسفی9502
چالش شماره 2 صراطمحمد مهدی محرر خوانساری9502
چالش شماره 2 صراطمحمدرضا سازگار9502
چالش شماره 2 صراطمحمد شیرازی9502
چالش شماره 2 صراطامیر حسن آریایی9502
چالش شماره 2 صراطمحمد جواد گلپور چمرکوهی9502
چالش شماره 2 صراطمحمد حسن فولادزاده9502
چالش شماره 2 صراطmohammad Taha karami9003
چالش شماره 2 صراطامیرعلی منشی زاده9003
چالش شماره 2 صراطامیر علی آبیاری9003
چالش شماره 2 صراطسیدسبحان طبائی9003
چالش شماره 2 صراطمحمد طاها فلاح9003
چالش شماره 2 صراطمحمدعلی نوراللهی9003
چالش شماره 2 صراطامیرطاها ناظری9003
چالش شماره 2 صراطبنیامین امینی9003
چالش شماره 2 صراطمحمدجواد روحی8504
چالش شماره 2 صراطالیاس آلنگ8504
چالش شماره 2 صراطعلیرضا دژکام8504
چالش شماره 2 صراطحسین رامین کیا8504
چالش شماره 2 صراطاحمدحسین سویزی8504
چالش شماره 2 صراطیاسین نامنی8504
چالش شماره 2 صراطامیر عباس اریایی8504
چالش شماره 2 صراطمحمد حسین شرکت معصوم8005
چالش شماره 2 صراطامیرعلی نعمتی8005
چالش شماره 2 صراطمحمدحسین ياراحمدي8005
چالش شماره 2 صراطحیدر اکبری8005
چالش شماره 2 صراطمحمدمهدی باقری8005
چالش شماره 2 صراطMahdiyar Ashrafi8005
چالش شماره 2 صراطمحمد رمضانی7506
چالش شماره 2 صراطمحمدعلی دیانت مقدم7506
چالش شماره 2 صراطمحمد مهدی نیکزاد7506
چالش شماره 2 صراطسید عماد الدین حسیتی لواسانی7506
چالش شماره 2 صراطمحمد حسن اشکانی7506
چالش شماره 2 صراطیاسین سبزی کاریان7506
چالش شماره 2 صراطسیدعلی کاظم پور7007
چالش شماره 2 صراطعرفان جدائی اصل7007
چالش شماره 2 صراطعلی حسینی لواسانی7007
چالش شماره 2 صراطمحمدطاها ملکی پور7007
چالش شماره 2 صراطمیعاد خوش نیت7007
چالش شماره 2 صراطبنیامین حسینی6508
چالش شماره 2 صراطسید عمادالدین حسینی لواسانی6508
چالش شماره 2 صراطدانیال حیدری6508
چالش شماره 2 صراطمحمدحسین فاتحب6508
چالش شماره 2 صراطمحمد سهیل تنها6508
چالش شماره 2 صراطمحمد متین ابراهیمی6508
چالش شماره 2 صراطامیررضا نورزاده6009
چالش شماره 2 صراطمحمد صادق میر ابراهیمم55010
چالش شماره 2 صراطمحمد حسن عباسی45011
چالش شماره 2 صراطمحمد حسین نقابی45011
چالش شماره 2 صراطامیرحسین فصیحی دستجردی35012
چالش شماره 2 صراطمحمدهادی عبدی35012نام آزمون نام شرکت کننده درصد جمع امتیازها رتبه
چالش شماره 3 صراطمحمّد طاها زراعتکار001
چالش شماره 3 صراطسیدعلی کاظم پور001
چالش شماره 3 صراطامیرحسین اسگندری001
چالش شماره 3 صراطامیرعلی نعمتی001
چالش شماره 3 صراطمحمد حسین نقابی001
چالش شماره 3 صراط 001
چالش شماره 3 صراطمحمدمهدی باقری001
چالش شماره 3 صراطیاسین سبزی کاریان001
چالش شماره 3 صراطامیر عباس اریایی001
چالش شماره 3 صراطمحمدهادی عبدی001
چالش شماره 3 صراطReza Khanmohamadi001
چالش شماره 3 صراطمحمد حسین شرکت معصوم001نام آزمون نام شرکت کننده درصد جمع امتیازها رتبه
چالش شماره 4 صراطامیرحسین اسگندری10001
چالش شماره 4 صراطامیر عباس میثمی10001
چالش شماره 4 صراطمحمد طاها فلاح10001
چالش شماره 4 صراطحسین رامین کیا10001
چالش شماره 4 صراطمحمد جواد گلپور چمرکوهی10001
چالش شماره 4 صراطبنیامین امینی10001
چالش شماره 4 صراطAli Sahani10001
چالش شماره 4 صراطالیاس آلنگ10001
چالش شماره 4 صراطReza Khanmohamadi10001
چالش شماره 4 صراطmohamadparsa shumali10001
چالش شماره 4 صراطمحمّد طاها زراعتکار9505
چالش شماره 4 صراطیاسین نامنی9502
چالش شماره 4 صراطمحمد جواد جهان بخش9502
چالش شماره 4 صراطحیدر اکبری9502
چالش شماره 4 صراطمحمدرضا سازگار9502
چالش شماره 4 صراطمحمد شیرازی9502
چالش شماره 4 صراطمحمدحسین فاتحب9502
چالش شماره 4 صراطسیدسبحان طبائی9502
چالش شماره 4 صراطمحمدرضا مسعودی9502
چالش شماره 4 صراطمحمد صادق عالی خانی9502
چالش شماره 4 صراطمحمدطه یوسفی9003
چالش شماره 4 صراطسید علی حسینی لواسانی9003
چالش شماره 4 صراطمحمّد طاها زراعتکار9005
چالش شماره 4 صراطمحمدمهدی باقری9003
چالش شماره 4 صراطسیدعلی کاظم پور9003
چالش شماره 4 صراطمحمد مهدی محرر خوانساری9003
چالش شماره 4 صراطمحمد رمضانی9003
چالش شماره 4 صراطمحمدجواد روحی9003
چالش شماره 4 صراطعلیرضا دژکام9003
چالش شماره 4 صراطامیر حسن آریایی9003
چالش شماره 4 صراطمحمدعلی نوراللهی9003
چالش شماره 4 صراطYasin Sabzikariyan9003
چالش شماره 4 صراطامیرطاها ناظری9003
چالش شماره 4 صراطمحمدطاها ملکی پور9003
چالش شماره 4 صراطمحمد حسین شرکت معصوم8504
چالش شماره 4 صراطامیرعلی نعمتی8504
چالش شماره 4 صراطمحمّد طاها زراعتکار8505
چالش شماره 4 صراطمحمد مهدی نیکزاد8504
چالش شماره 4 صراطدانیال حیدری8504
چالش شماره 4 صراطمحمد حسن اشکانی8504
چالش شماره 4 صراطامیر عباس اریایی8005
چالش شماره 4 صراطmohammad Taha karami8005
چالش شماره 4 صراطمحمّد طاها زراعتکار8005
چالش شماره 4 صراطامیر علی آبیاری8005
چالش شماره 4 صراطمحمدامین حمامی زاده8005
چالش شماره 4 صراطمیعاد خوش نیت8005
چالش شماره 4 صراطمحمد حسین نقابی7506
چالش شماره 4 صراطمحمدحسین ياراحمدي7506
چالش شماره 4 صراطمحمد صادق میر ابراهیمم7506
چالش شماره 4 صراطMahdiyar Ashrafi7506
چالش شماره 4 صراطMohamadmohsen farahani7506
چالش شماره 4 صراطعلى رمضانپور7007
چالش شماره 4 صراطعلی حسینی لواسانی7007
چالش شماره 4 صراطمحمد حسن عباسی7007
چالش شماره 4 صراطامیرحسین فصیحی دستجردی6508
چالش شماره 4 صراطمحمد سهیل تنها6508
چالش شماره 4 صراطمحمد متین ابراهیمی6009
چالش شماره 4 صراطمحمدهادی عبدی40010
چالش شماره 4 صراطامیررضا نورزاده35011
چالش شماره 4 صراطامیر علی احمدی25012
چالش شماره 4 صراط 10013
چالش شماره 4 صراط 10013نام آزمون نام شرکت کننده درصد جمع امتیازها رتبه
چالش شماره 5 صراطمحمدطه یوسفی10001
چالش شماره 5 صراطامیرحسین اسگندری10001
چالش شماره 5 صراطامیر عباس میثمی10001
چالش شماره 5 صراطمحمّد طاها زراعتکار10001
چالش شماره 5 صراطمحمد جواد جهان بخش10001
چالش شماره 5 صراطمحمدرضا سازگار10001
چالش شماره 5 صراطmohamadparsa shumali10001
چالش شماره 5 صراطYasin Sabzikariyan10001
چالش شماره 5 صراطمحمدحسین فاتحب10001
چالش شماره 5 صراطمحمدرضا مسعودی10001
چالش شماره 5 صراطیاسین نامنی9502
چالش شماره 5 صراطعلى رمضانپور9502
چالش شماره 5 صراطمحمد حسین شرکت معصوم9502
چالش شماره 5 صراطعلیرضا دژکام9502
چالش شماره 5 صراطمحمد شیرازی9502
چالش شماره 5 صراطامیرطاها ناظری9502
چالش شماره 5 صراطمحمد حسن اشکانی9502
چالش شماره 5 صراطامیرعلی نعمتی9502
چالش شماره 5 صراطالیاس آلنگ9502
چالش شماره 5 صراطmohammad Taha karami9003
چالش شماره 5 صراطعرفان جدائی اصل9003
چالش شماره 5 صراطامیر حسن آریایی9003
چالش شماره 5 صراطمحمدعلی نوراللهی9003
چالش شماره 5 صراطمحمدمهدی باقری9003
چالش شماره 5 صراطحسین رامین کیا9003
چالش شماره 5 صراطامیر علی آبیاری8504
چالش شماره 5 صراطبنیامین امینی8504
چالش شماره 5 صراطMahdiyar Ashrafi8504
چالش شماره 5 صراطحیدر اکبری8005
چالش شماره 5 صراطمحمدجواد روحی8005
چالش شماره 5 صراطمحمد طاها فلاح8005
چالش شماره 5 صراطدانیال حیدری8005
چالش شماره 5 صراطمیعاد خوش نیت8005
چالش شماره 5 صراطمحمد صادق میر ابراهیمم8005
چالش شماره 5 صراطمحمد حسن عباسی8005
چالش شماره 5 صراطمحمد رمضانی7506
چالش شماره 5 صراطمحمد مهدی نیکزاد7007
چالش شماره 5 صراطعلی حسینی لواسانی6508
چالش شماره 5 صراطسید عمادالدین حسینی لواسانی6508
چالش شماره 5 صراطسیدعلی کاظم پور6009
چالش شماره 5 صراطمحمدحسین ياراحمدي6009
چالش شماره 5 صراطمحمدطاها ملکی پور55010
چالش شماره 5 صراطمحمد حسین نقابی50011
چالش شماره 5 صراطمحمد متین ابراهیمی50011
چالش شماره 5 صراطسیدسبحان طبائی45012
چالش شماره 5 صراطامیرحسین فصیحی دستجردی40013
چالش شماره 5 صراطمحمدامین حمامی زاده35014
چالش شماره 5 صراطمحمدهادی عبدی30015
چالش شماره 5 صراطعلی کاوه زاد0016
چالش شماره 5 صراطمحمد سهیل تنها0016نام آزمون نام شرکت کننده درصد جمع امتیازها رتبهنام آزمون نام شرکت کننده درصد جمع امتیازها رتبه
چالش شماره 7 صراطامیر عباس میثمی10001
چالش شماره 7 صراطمحمّد طاها زراعتکار10001
چالش شماره 7 صراطرضا خان محمدی10001
چالش شماره 7 صراطمحمد جواد جهان بخش10001
چالش شماره 7 صراطمحمدرضا سازگار10001
چالش شماره 7 صراطmohamadparsa shumali10001
چالش شماره 7 صراطامیررضا نورزاده9502
چالش شماره 7 صراطمحمدجواد روحی9502
چالش شماره 7 صراطمحمدرضا مسعودی9502
چالش شماره 7 صراطامیرطاها ناظری9502
چالش شماره 7 صراطAli Sahani9502
چالش شماره 7 صراطبنیامین امینی9502
چالش شماره 7 صراطمحمدحسین فاتحب9502
چالش شماره 7 صراطبنیامین حسینی9003
چالش شماره 7 صراطیاسین سبزی کاریان9003
چالش شماره 7 صراطامیرحسین اسگندری9003
چالش شماره 7 صراطامیر علی آبیاری9003
چالش شماره 7 صراطعلیرضا دژکام9003
چالش شماره 7 صراطمحمدعلی نوراللهی9003
چالش شماره 7 صراطدانیال حیدری9003
چالش شماره 7 صراطسیدسبحان طبائی9003
چالش شماره 7 صراطحسین رامین کیا9003
چالش شماره 7 صراطمحمد حسن عباسی8504
چالش شماره 7 صراطمحمد صادق میر ابراهیمم8504
چالش شماره 7 صراطمحمد مهدی محرر خوانساری8504
چالش شماره 7 صراطعرفان جدائی اصل8504
چالش شماره 7 صراطمحمد حسین شرکت معصوم8504
چالش شماره 7 صراطmohammad Taha karami8005
چالش شماره 7 صراطیاسین نامنی8005
چالش شماره 7 صراطسیدعلی کاظم پور8005
چالش شماره 7 صراطحیدر اکبری8005
چالش شماره 7 صراطMahdiyar Ashrafi8005
چالش شماره 7 صراطمحمدطه یوسفی7506
چالش شماره 7 صراطمیعاد خوش نیت7506
چالش شماره 7 صراطمحمد حسن اشکانی7506
چالش شماره 7 صراطمحمد طاها فلاح7007
چالش شماره 7 صراطامیرعلی نعمتی7007
چالش شماره 7 صراطعلى رمضانپور6508
چالش شماره 7 صراطمحمدحسین ياراحمدي6508
چالش شماره 7 صراطمحمد سهیل تنها6508
چالش شماره 7 صراطمحمد رمضانی6508
چالش شماره 7 صراطمحمد شیرازی6508
چالش شماره 7 صراطسید علی حسینی لواسانی6009
چالش شماره 7 صراطمحمد مهدی نیکزاد6009
چالش شماره 7 صراطامیر عباس تهرانی6009
چالش شماره 7 صراطمحمدمهدی باقری55010
چالش شماره 7 صراطمحمد متین ابراهیمی55010
چالش شماره 7 صراطمحمد حسین نقابی50011
چالش شماره 7 صراطمحمدامین حمامی زاده45012
چالش شماره 7 صراطمحمدهادی عبدی40013
چالش شماره 7 صراط 0014

دبستان قرآنی آیات

دبستان و پیش دبستان قرآنی آیات با رویکرد کلی تعلیم و تربیت قرآنی,در سال 95 تاسیس گردیده و مهمترین ویژگی این دبستان نگاهی متفاوت برمحتوای آموزشی با توجه به جنبه های رشدی دانش آموزان بوده و تولید محتوای قرآنی تماما توسط تیم پژوهشی کارآمد و با تجربه, با نظارت مستقیم مدیریت دبستان "دکتر محمد زاده" صورت می پذیرد.

              

دسته ها

تماس با ما

021-33442003
021-33443060
021-33515375

تهران(منطقه۱۲)_خیابان ۱۷ شهریور – بلوار قیام مفرد عادل – پلاک 2
    0
    سبد خرید
    سبد خرید شما خالی استبرگشت به فروشگاه